Изречени казни и забрани за загадувачи

Изминатата недела се изречени повеќе казни и забрани за загадувачи на воздухот и животната средина, соопштуваат од владината прес-служба.

Инспекторатот на Град Скопје по реакција на граѓани, излегува на терен заедно со акредитирана лабораторија, спроведува вонреден инспекциски надзор и мерење на граничните вредности од стационарниот емитер.

Беа извршени вонредни инспекциски надзори во правни субјекти, обиколки на површини и диви депонии, како и контрола на начинот на кој се загреваат субјектите во повеќе општини низ земјата (меѓу кои Босилово, Виница, Тетово, Гостивар, Илинден, одделни општини во Скопје, Карпош, Центар, Гази Баба, Шуто Оризари, Сарај, Конче, Куманово, Велес, Гевгелија…)

Во општина Велес, при надзор на инсталациите и објектите кои подлежат на Б-дозволи и eлаборати, беа изречени неколку мерки, меѓу кои спогодување за плаќање на глоба во износ од 50.000 евра на прехранбената индустрија „Благој Ѓорев“ АД Велес, која треба да се плати на сметка на Буџетот на РСМ во рок од 15 дена за пожарот во Б-инсталацијата со кој се предизвика значително негативно влијание врз животната средина и амбиентниот воздух, изречена е забрана за употреба на опрема за дробење во еден правен субјект – Б инсталација за сепарирање на песок, решение за отстранување на недостатоци кај автомеханичарска работилница, решение за постапување со отпад од вршење на дејност во работилница, како и одземање на железнички прагови и нивни делови пронајдени кај физичко лице кои биле користени за греење.

Во дел од општините беа издадени известувања до правните субјекти да се придржуваат до наведените мерки од нивните Елаборати за заштита на животната средина иако не беа констатирани видливи траги на загадување на воздухот.

Компаниите кои немаат извршено мерења на емисии во воздух со решение беа задолжени да ги извршат истите според дозволата која ја поседуваат, беа изречени усни опомени за несоодветно распоредување на отпад, како и опомени за отстранување на хаварисани, нерегистрирани возила.

Секојдневни интензивни контроли од тимовите составени од инспектор за животна средина и комунален инспектор и редар се вршат во речиси сите општини во државата и за тоа се испраќаат извештаи до Канцеларијата на Претседателот на Владата на РСМ.

Контролирани беа сите места во градот кои се потенцијални извори на загадување, како земјоделски земјишта каде се палат стрништа, угостителски објекти каде се појавил чад, како и обиколка и контрола на фабрики по поднесена пријава дека е забележан чад или непознат мирис.

Во дел од општините, како во општина Конче, на огласните табли беа поставени соопштенија за забрането палење на стрништа, депонии и друг вид отпад.

За да ја олесни комуникацијата и да ги охрабри сите засегнати граѓаните, со цел континуирано да се спроведуваат активностите за борба против аерозагадувањето, Инспекторатот на Град Скопје на социјалната мрежа Фејсбук постираше упатство во кое се даваат насоки како граѓаните побрзо и поефикасно да пријавуваат секаков вид загадување на амбиенталниот воздух.

Во постот до граѓаните, се објаснува како на едноставен начин секој може да се вклучи во пријавувањето на загадувачите, со испраќање  на фотографија и податоци за локацијата на загадувачите, со што ќе се овозможи побрза реакција на инспекторите и откривање на загадувачите.

Во наредниот период надлежните ќе продолжат со вршење на вонредни инспекциски надзори во правни субјекти кои поседуваат Елаборат за заштита на животна средина секаде каде што има појава на емисии во амбиенталниот воздух, ќе контролираат површини каде постојат депонии и стрништа и редовно ќе известуваат за преземените интервентни акции.