Импресум

Главен и одговорен уредник:

Слободанка Јовановска

Редакција:

Арменд Мурсели

Јулија Новеска

Лејла Сабит

Наум Котевски

Сашко Димовски

Биљана Богдановска

Константин Богдановски

Фотограф:

Борис Грданоски

E-mail: info@nezavisen.mk

Tелефон: 02/ 3 133 – 863

Маркетинг контакт: 070 330 270, email: marketing.nezavisen@gmail.com

Адреса:

Васил Ѓорѓов бр.16

1000 Скопје