Услови за користење

Дозволено е преземање вести, колумни и други написи од nezavisen.mk само во
непосреден договор со редакцијата, односно со менаџментот на компанијата под
следните услови:

– Дозволено е преземање на најмногу 20 % од содржината на текстот

– На крајот од преземениот текст треба да се објави: „Целиот текст прочитајте го
‘тука’“, а зборот „тука“ треба да биде хиперлинкуван и да води до линкот на
nezavisen.mk од каде што е преземена веста, колумната или другите написи.

– Ако текстот е потпишан од конкретен автор на „Независен Весник“, во преземениот текст задолжително треба да се наведе името на авторот.

– Дозволено е преземање на најмногу три вести дневно по горенаведените услови. За
прекршувања на овие услови, издавачот на „Независен Весник“ ќе преземе законски мерки против прекршителите.