Преку два огласи за закуп ќе се понудат 4.000 хектари земјоделско земјиште


На денешната седница Владата ја усвои Информацијата за давање на согласност за распишување на два јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.

Со првиот оглас се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 3.240ха 73ар 65м2 во следните региони во Република Северна Македонија: Берово, Валандово, Виница, Гостивар, Гевгелија, Делчево, Демир Хисар, Кочани, Куманово, Кавадарци, Неготино, Струга, Струмица, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Тетово, Велес, Штип и Чаир.

Земјоделското земјиште во државна сопственост кое се дава во закуп со овој јавен оглас е со намена за:
Подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години,
Подигање на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години,
Подигање на маслинарници за период до 50 години,
Одгледување на други земјоделски култури и за поставување на пчелни семејства за период до 15 години,
Ливади за период до 15 години,
За одгледување на брзо растечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри, за периодот до 30 години,
Рибници до 20 години и
Спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години.

Со вториот јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 529ха 26ар 60м2 во следните региони во Република Северна Македонија: Берово, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кочани, Неготино, Свети Николе, Радовиш и Штип.

Земјоделското земјиште во државна сопственост кое се дава во закуп со овој јавен оглас е со намена за одгледување на земјоделски култури за производство на сточна храна (житни, фуражни и индустриски култури) за период до 15 години.

На овие два огласи за закуп на земјоделско земјиште со површина од речиси 4.000 хектари, право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица.