Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе им олеснува на извршителите да наплатaт од пензионерите

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија објави оглас за прибирање на понуди за изработка на софтвер за доградба на порталот е-Услуги на ФПИОМ за електронска размена на податоци со извршители.

Според објавата на Бирото за јавни набавки се работи за договор со проценета вредност од 200.000 денари без ДДВ.
Критериум за добивање на договорот е најниска цена.