Рокот за плаќање на лизингот продолжен најмалку 90 дена

Министерството за финансии предложи, а Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба.

Согласно оваа Уредба, во период од 1 април до 30 јуни 2020 година физичките лица ќе плаќаат најмногу до 30% од обврските по договорите за финансиски лизинг склучени заклучно со 31 март, при што рокот на плаќање на месечните ануитети, односно периодот на отплата се продолжува за најмалку 90 дена. Давателите на финансиски лизинг во периодот април – јуни нема да пресметуваат и наплатуваат било какви трошоци (камати, провизии). Обврските по основ на помалку платени ануитети во периодот од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020 година рамномерно ќе се распоредат во месечните ануитети кои ќе доспеат по 30 јуни 2020 година. Во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година давателите на финансиски лизинг можат да ги менуваат и другите услови само заради олеснување на условите, а на корисниците кои во тој периодот редовно ќе ги отплаќаат обврските, давателите на финансиски лизинг можат да им дадат други поволности во однос на отплатата на обврските.

Во Уредбата се уредува начинот на олеснување на условите под кои се склучени договорите за финансиски лизинг со правните лица.

Министерството за финансии може да ја одземе дозволата за основање и работа доколку давателите на финансиски лизинг не постапуваат согласно оваа уредба со законска сила.

Исто така беше донесена и Уредба за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба, која предвидува во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година физичките лица кои се корисници на кредити по договорите за кредит кои се склучени заклучно со 31 март 2020 година да ги плаќаат обврските на месечен ануитет намален за најмалку 70 отсто од редовниот месечен ануитет, а финансиските друштва не смеат да пресметуваат и наплатуваат надоместоци, трошоци, провизии и/или казнени камати.