Преработувачката индустрија во април работела со 67 отсто од капацитетот

Економската состојба во компаниите во преработувачката индустрија според раководителите во април годинава била понеповолна во однос на претходниот месец и во однос на април 2029 година.

Според објавените податоци состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во април 2020, во однос на март 2020 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во април 2020 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна и во однос на април 2019 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во април 2020 година изнесува 67.0 проценти од нормалното искористување, а најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имало недоволната странска побарувачка со 18,8 отсто, недостигот на квалификувана работна сила со 18,3 отсто, неизвесното економско опкружување со 15,9 отсто и недоволната домашна побарувачка со 12,9 отсто.