Намалена затезна и казнена камата и по вонредната состојба

За само еден месец Народната банка ослободи речиси 250 милиони евра, или повеќе од половината од вкупниот износ (400 милиони евра) кој банките обично го чуваат кај централната банка во вид на благајнички записи
Пресметката и наплатата на воведената со првиот економски пакет мерки помала законски затезна камата за 50 проценти, како и казнената камата во висина од 0,015 проценти за секој ден задоцнување, ќе се применува и 60 дена по престанување на траењето на вонредната состојба во државава.
Владата денеска донесе Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба за да се овозможи зајакнување на сигурноста и одржливоста при поддршката на компаниите кои претрпеле штети во работењето заради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење коронавирусот КОВИД-19.

Со првиот економски пакет за поддршка на стопанството законската затезна камата беше намалена за 50 проценти, односно од 10 на 5 проценти за правни кон правни лица и од 8 на 4 проценти за правно и физичко лице, а казнената камата за јавни давачки од 0,03 проценти на 0,015 проценти.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на денешната седница е донесена Уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година, со која корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања, поради состојбата со КОВИД-19 се прави измена во поднесувањето на барањата за подмерката за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко.
Се овозможува податоците да се преземаат директно од регистрираните откупувачи на сурово млеко, како и од регистрираните откупувачи на зелка, наместо сточарите и земјоделските работниците да одат во подрачните единици и да се изложуваат на ризик.