ЦРППР: Спроведување на мерки за подобрување на состојбата на нестандардната депонија Русино

Центарот за развој на Полошкиот плански регион (ЦРППР) сака да ја информира јавноста за неодамнешните случувања во врска со подобрувањето на управувањето со отпадот во Полошкиот плански регион.

Како резултат на интензивни консултации меѓу општините во Полошкиот плански регион и засегнатата поширока јавност, направена е измена и дополнување на Регионалниот план за управување со отпад (РПУО) заради вклучување на договорите постигнати во врска со мерките за затворање и грижа по престанок со работа на депонијата Русино и избор на локација и изградба на нова санитарна депонија

/ регионален центар за управување со отпад како замена за Русино. Изменетиот РПУО е веќе одобрен од Министерството за животна средина и просторно планирање (11-4236 / 2, 04.11.2020) и наскоро ќе биде усвоен од Советите на секоја од општините во регионот.

Консултациите меѓу општините во Полошкиот плански регион и граѓанската иницијатива „Стоп Русино“ резултираа со подготовка на акциски план насочен кон непосредно подобрување на состојбата со животната средина во Русино и значајно намалување на непријатностите предизвикани од истата. Постигнато е меѓусебно разбирање помеѓу општините и „Стоп Русино“ за содржината на акцискиот план. Како резултат на тоа, Советот на Полошкиот плански регион донесе одлука за прифаќање и спроведување на заемно прифатените активности, додека пак „Стоп Русино“ ќе ја отстрани нивната блокада на депонијата Русино.

Паралелно, по заклучок на Владата, Министерството за животна средина и просторно планирање му наложи на ЦРППР да продолжи без одлагање со спроведувањето на брзите мерки за подобрување на Русино. Овие мерки значително ќе ги намалат влијанијата врз животната средина од нестандардната депонијата Русино и ќе го запрат истекот на загадени води од локацијата кон Гостивар. Постапката за избор на изведувач за спроведување на брзите мерки за подобрување е во тек и се очекува наскоро да биде потпишан договор.

Процесот на основање на заедничко јавно претпријатие (ЈПЕ) Русино е при крај. Советите на општините во Полошкиот плански регион назначија членови на управниот одбор на ЈПЕ и првиот конститутивен состанок е закажан на 31 декември 2020 година. Новоназначените членови се очекува да го усвојат статутот на заедничкото јавно претпријатие и да назначат вршител на должноста директор. Понатаму ќе следува усвојување на деловник за работа на управниот одбор и правилник за систематизација заедно со објавување на јавен повик за директор на ЈПЕ и постапка за избор.

Процедурата за оценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) за изградба на санитарната депонија Русино продолжува. За време на процесот на ОВЖС, јавноста ќе биде информирана за потенцијалните влијанија и ќе може да даде свое мислење.