Стопанска банка – Скопје соопшти кој може да го одложи плаќањето уште шест месеци

Фото: Б. Грданоски

Банката ќе им испрати e-mail или SMS порака на клиентите, а тие заклучно со 13 овој месец ќе треба да се изјаснат дали им е неопходен втор период на одложена отплата

Стопанска банка – Скопје ќе им овозможи на нејзините клиенти да добијат уште едно одложување на отплата на кредитите, но и оваа банка тоа ќе го овозможи само на оние граѓани кои поради пандемијата останале без работа, имаат намалени примања или пак треба да се лекуваат.

„Имајќи ги предвид продолжените несакани ефекти од пандемијата на КОВИД-19 врз економијата и врз животот на граѓаните, Стопанска банка АД – Скопје овозможува втор период на одложена отплата за кредитни производи на население“, се вели во соопшттението што е објавено на интернет страницата на Стопанска банка – Скопје.

Така, одложување на плаќањата на обврските кон банката може да добијат клиенти кои имале кредитен производ (потрошувачки, автомобилски, станбен кредит, кредитна картичка или Мој Кеш) кој бил редовен со 29. 2. 2020 година (класифицирани во категорија на ризик А, Б или В) или кои се реализирани во периодот од 1. 3. 2020 до 24. 3. 2020 година и кои имаат реална потреба за втор период на одложување на отплатата и соодветно продолжување на рокот на отплата (како на пример: престанок на работен однос, намалени месечни примања, потреба за лекување), поткрепена со соодветна документација: извод од трансакциска сметка за периодот од 1. 1. 2020 до 31. 8. 2020 (доколку клиентот не ја прима платата преку СБ), доказ за престанок на работниот однос, медицинска документација која датира од 2020 година и останата документација на барање на Банката, објаснуваат од Стопанска банка – Скопје.

Банката ќе даде можност за клиентите корисници на ануитетски кредитен производ кои се во одложена отплата, како и за дел од клиентите корисници на кредитни картички/Мој кеш врз основа на направена анализа, да побараат користење на втор период на одложена отплата. Банката со испраќање на e-mail / SMS комуникација на 4. 9. 2020 година, ќе им даде можност заклучно со 13. 9. 2020 година да се изјаснат дали им е неопходен втор период на одложена отплата,, се вели во соопштението.

Клиентите кои нема да бидат контактирани преку SMS или e-mail а кои имаат реална потреба, се охрабруваат да се обратат преку 24/7 Контакт центарот достапен на (02)3100-109 или во Филијалите на Банката и да побараат да бидат вклучени во постапка за втор период на одложена отплата.

Банката соодветно ќе ги извести клиентите за донесената одлука за користење на втор период на одложена отплата најдоцна до 30. 9. 2020 година. Сите клиенти за кои Банката ќе донесе позитивна одлука ќе го користат вториот период на одложена отплата, а останатите клиенти треба да продолжат со редовна месечна отплата на нивните обврски.

Инаку, периодот на второто одложување наа отплатата е најмногу 6 месеци , односсно не подоцна од 31. 3. 2021 година, и соодветно продолжување на рокот на отплата на ануитетските кредити.

Клиентите со ануитетски кредити (потрошувачки, автомобилски и/или станбени кредити) при подобрени услови ќе можат да побараат од Банката преку нашиот 24/7 Контакт центар достапен на (02)3100 109 или преку Филијалите на Банката, да се вратат во статус на редовна месечна отплата и пред истекот на вториот период на одложена отплата.

Клиентите со револвинг кредитни производи (кредитни картички/Мој кеш) кои ќе бидат во период на одложена отплата, ќе можат во секое време да вршат уплати, во износ согласно нивните можности, што тековно ќе бидат раскнижени и соодветно ќе се евидентира намалување на долгот, се вели во соопштението на Стопанска банка – Скопје.