Листа на земји со високо ниво на ризик од корона вирус

Фото: Б. Грданоски

На веб страницата на Министерството за здравствое поставена листа на земји со ниско, средно и високо ниво на ризик од коронавирус.

Во моментов најризични земји се Кина, Јужна Кореја, Италија и Иран. Во земји со среден ризик се најдоа Германија, Франција, Јапонија, Белгија, Шведска Грција и други.

Листата постојано се ажурира и може да се следи на следниот линк: http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/NivoNaRizik09.pdf.pdf рп/дма/