Разрешена Ризова, Дарко Спасов нов в.д. директор на „Театар Комедија“


Дарко Спасов, вработен како драматург во театарот Комедија, е назначен за в.д. директор на оваа театарска установа откако истовремено е разрешена директорката Магдалена Ризова Черних.

Министерката за култура Ирена Стефоска донесе решение за престанок на должноста на Магдалена Ризова Черних како в.д. директор на Национална установа„ Театар  Комедија“  поради работа која не е во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со Закон.

Имено, од страна на раководното лице Магдалена Ризова Черних, вршител на должноста директор на Националната установа „Театар Комедија“ – Скопје, и покрај доставеното укажување од Министерството за култура за потреба од измени на подзаконскиот акт на Националната установа, до денот на донесување на решението за престанок на мандат, од страна на раководното лице и покрај надлежноста истото да се заврши во законски определен рок, не е направено усогласување на Статутот на Националната установа Театар Комедија – Скопје, согласно Меѓународната фраскатиева класификација.

Актерката Ризова Черних, беше поставена за в.д. директорка на театарот Комедија на 24 ноември минатата година, откако беше разрешена Нора Шакири-Марковиќ.

Согласно законот Спасов како в.д. директор има мандат од 6 месеци, со можност тој да се повтори уште еднаш.