Државата дипломирана за претприемништво, кадарот без вештини