УО на Пошта ја избра Халк банка за извршување на услугите од платниот промет

Управниот одбор на АД „Пошта на Северна Македонија“ на денешната седница ја прифати конечната понуда на Халк банка АД Скопје како најповолна, согласно усвоените критериуми за евалуација на понудата, извести Поштата преку нејзиниата интернет страница.

Рокот за имплементација се два месеца до технички прием на Пошта, т.е имплементација на постојниот систем кој и досега беше во употреба.

Управниот одбор на Пошта на С. Македонија по добивањето на согласност од Надзорниот одбор и предлага на Владата во својство на Собрание на Друштвото да даде согласност за склучување на договор за соработка помеѓу АД „Пошта на С. Македонија и Халк Банка АД Скопје.