И кај што нема ДУП, по 400 евра за приклучок на струја

Цената на стандардниот приклучок за електрична енергија од 1 септември годинава ќе се намали од 500 на 400 евра, а со новите мрежни правила за дистрибуција што наскоро ќе ги одобри Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) ќе се зголеми опфатот на стандардни приклучоци, потврди претседателот на РКЕ, Марко Бислимоски.

Во места без урбанистички планови, за приклучок на струја ќе се плаќаат по 400 евра, колку и за стандарден приклучок.

„Тоа значи дека и во оние општини каде што од разни причини советите не донеле соодветна планска документација, што беше предуслов за да се стекне некој со правото за ‘стандарден приклучок’, ќе може да се стекнат со таков статус новите корисници кои ќе се приклучуваат на мрежата доколку се утврди дека има изградено повеќе куќи и има повеќе потенцијални баратели. Со тоа нема повеќе да влегуваат во категоријата ‘нестандардни приклучоци’ и да добиваат трошок за приклучување од три, четири, пет, па и шест илјади евра во зависност од побараната едновремена моќност, оддалеченоста од мрежата и од реалните трошоци на операторот на дистрибутивниот систем, туку ќе плаќаат 400 евра за приклучок на мрежата“, вели претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимоски.

Намалувањето на цената на стандардниот приклучок за струја, кој ќе се применува од почетокот на септември, е влезено во новите мрежни правила за дистрибуција, каде што е регулирано и зголемувањето на опфатот на стандардни приклучоци.

„Има општини што немаат донесено соодветна планска документација и детални урбанистички планови, а од увидот што го вршиме на терен, кога добиваме жалби, гледаме дека веќе се изградени куќи. Сметаме дека таму нема проблем операторот на дистрибутивниот систем да си ја планира својата мрежа, бидејќи ги гледа новите потрошувачи. Нема потреба да бидат оштетени овие категории на граѓани и да плаќаат високи трошоци за нестандардни приклучоци, туку треба да влезат во категоријата стандарден приклучок“, појасни Бислимоски.