Утре истекува рокот за барање за субвенции за ориз, оризова арпа, градинарски и овошни култури и органско производство

Утре истекува рокот за аплицирање за добивање финансиска поддршка на производителите на ориз и оризова арпа, на произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети, како и за производителите на органски земјоделски производи, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Пет денари по килограм ќе добијат земјоделските стопанства што имаат засеани и ожнеани површини со ориз и оствареното производство на оризова арпа да не надминува над 5,5 тони по хектар,026 од род 2018 година и истиот да го предале на регистрирани откупувачи во период од 1 октомври до 25 декември 2018 година.

Финансиска поддршка од три денари по килограм ќе може да добијат и сите земјоделци кои произвеле и предале градинарски или овошни култури од овогодинешната реколта во преработувачките капацитети.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Во прилог на барањето се доставува Потврда за откупени земјоделски производи издадена од страна на регистрираниот преработувачки капацитет.

До утре е и рокот за поднесување барањата за добивање финансиска поддршка за органските производители за преработка на органски производи и органски производи во преод вклучително за доработка и пакување  самоникнати видови со органско потекло, за трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло, за стучна контрола и сертификација и за анализа на својствата на почва и производи.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Сите информации и потребни документи може да се најдат во Упатството за корисници и истото може да се преземе од веб страната на Агенцијата на следната адреса: www.ipardpa.gov.mk во делот „Директни плаќања 2018“, „Упатства за корисници“.