Depërtimi i rrugës deri tek Gazeta Zyrtare e RM-së

Shkruan: Qenan Aliu

Parlamenti nuk duhet të pres më shumë se 7 ditë që Ivanov të firmos DEKRETET për Ligjin për rratifikimin e marrëveshjes me Greqinë dhe Ligjin për përdorimine gjuhëve. Afati shatë ditor përkon me analogjinë kur presidenti duhet të firmos Dekretin pas miratimit të parë.Ndërkaq këta ligje u aprovuan për së dyti konform procedurës dhe vetos suspenzive të presidentit. Nëse gjat këtij afati Ivanov nuk rreflekton, atëherë parlamenti do të duhet të depërtojë rrugën deri tek ,,Gazeta zyrtare ,, ose drejpërdrejtë duke u thirë në nenin 51 të kushtetutës ( alinea 2-Secili e ka për detyrë ta respektojë Kushtetutën dhe ligjet)- përfshirë këtu edhe presidentin e shtetit ose të sjellë vendime të posaçme për shpalljen e tyre.