Српското земјоделство оствари суфицит со светот од 1,1 милијарда евра


Според податоците на Републичкиот завод за статистика, Србија до крајот на октомври 2023 година извезла земјоделски производи во вредност од 3,8 милијарди евра, а истовремено увезла храна во вредност од 2,7 милијарди евра.

Така Србија во првите десет месеци од годинава остварила суфицит во размената на земјоделско-прехранбени производи од 1,1 милијарда евра.

Квантитативно гледано, извезени се 3,8 милијарди тони стоки, а увезени се 1,4 милијарди тони различни стоки од категоријата земјоделски и прехранбени производи.

Гледано по категории, Србија во наведениот период увезла над 3.600 тони живи животни, а извезла 15.000 тони. Од друга страна, увезени се дури 68.000 тони месо и месни производи, а од Србија на светскиот пазар се извезени 23.000 тони. Кога станува збор за житариците и производите од жита, извозот е 1,5 милиони тони, додека увозот е само 104.000 тони.

Од земјоделски производи, Србија најмногу увезува овошје и зеленчук, 467.000 тони, потоа пијалоци, 155.000 тони, а добиточна храна – 111.000 тони. Ако се гледа вредноста на извезеното земјоделско производство, најзначајни производи се зеленчукот и овошјето, чија извозна вредност е над 870 милиони евра, потоа житарките со 562 милиони евра, тутунот и тутунските производи 450 милиони евра, пијалоците 395 милиони евра, добиточна храна – 322 милиони евра, а најмал е извозот на производи од животинско потекло, масла и масти 4,12 милиони евра.

Исто така, најголема вредност на увезената стока има на страната на зеленчукот и овошјето над 526 милиони евра, потоа кафето, чајот, какаото и зачините и зачинските производи кои се увезени за 305 милиони евра, потоа разните прехранбени производи и преработките. со увоз од 253 милиони евра.