„Скопје: нови индустрии на стари локации“- архитектонска изложба во МКЦ


Во Галерија 2 во Младинскиот културен центар – Скопје, вечерва (17 март), во 20 часот ќе се отвори архитектонската изложба насловена „Скопје: нови индустрии на стари локации“.

Архитектонската изложба „Скопје: нови индустрии на стари локации“ е резултат на едногодишен научноистражувачки проект насочен кон мапирање, проучување, вреднување и промоција на напуштениот индустриски простор, како можност за иден економски, просторен и програмски развој на градот Скопје. Проектот го истражува и претставува процесот на ре-индустријализација во градот Скопје, кој иако има позитивна улога во регенерацијата и рационалното искористување на урбаниот простор, се случува во сенка на процесите на деиндустријализација и пренамена на индустриските локации за други неиндустриски намени кои имаат многу повидливо влијание на просторот. Целта на проектот е да го афирмира пристапот на обнова и повторно користење на овие локации за нови производни незагадувачки индустрии, во прилог на јавното добро и во корист на жителите на градот Скопје.

Резултатите од истражувањето се претставени преку три тематски мапи на градот Скопје, како и преку три подетално проучени и претставени студии на случај: поранешни објекти на Тутунскиот комбинат Скопје, објектот на поранешното транспортно претпријатие Пролетер и поранешната фабрика за кожа и кожни производи Годел.

Учесници во научноистражувачкиот проект се: вонр. проф. д-р Горан Мицковски, раководител на проектот, вонр. проф. д-р Ана Ивановска Дескова, вонр. проф. д-р Јован Ивановски, асс. м-р Димитар Крстески, асс. м-р Теа Дамјановска, асс. м-р Mихајло Стојановски и Мила Гавриловска. Научноистражувачкиот проект е финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во реализација на Архитектонскиот факултет.

Изложбата ќе трае до 30 март, 2023 година.