Морталитетот лани намален за 10,1 отсто


Фото: Б. Грданоски

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на умрените во земјава во 2023 година изнесува 20.187 и е намален за 10,1 oтсто во однос на претходната година. Поголем број умрени се од машки пол, и тоа 10.640 или 52,7 отсто од вкупно умрените лица.

Бројот на умрените доенчиња изнесува 30 и нивното учество во вкупниот број умрени изнесува 0,1 отсто на 100 умрени лица.

Според месецот на смртта, најголем број случаи се во јануари (1.976).

Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 72,1 години, односно 76,5 години кај лицата од женски пол или за 4,4 години повисока просечна возраст се бележи кај жените.

Најголемо учество имаат умрените лица од болести на циркулаторниот систем според МКБ-10 (шифра I00-I99), и тоа 43,8 % случаи од вкупно умрените, па потоа се случаите кај кои како причина за смрт се јавуваат неоплазмите (шифра, C00-D48) со 18,6 %, ендокрините, нутритивните и метаболичките болести (шифра Е00-Е90), со 7,2 %, болестите на респираторниот систем (шифра Ј00-Ј99) се застапени со 4,7 % и следат останатите, но со помала застапеност.