„Алкалоид“ АД Скопје вложува 1.800.000 евра во Србија


„Алкалоид“ АД Скопје континуирано вложува во освојување поголемо пазарно учество на постојните и нови пазари во странство.

За таа цел, на 21.10.2019 година изврши дополнително вложување во „Алкалоид“ ДОО Белград, друштво кое е 100 отсто сопственост на „Алкалоид“ АД Скопје, по пат на зголемување на основачкиот влог.

Станува збор за инвестиција вредна 1.800.000 евра, наменета за проширување на производните капацитети во производниот погон на „Алкалоид“ во Република Србија.
Со оваа инвестиција „Алкалоид“ АД Скопје го зајакнува своето присуство на странските пазари со цел поголемо учество на извозот во вкупните продажби на друштвото.