Македонија – претседавач со Енергетската заедница во 2018 година


Приштина – Македонија денеска во Приштина го презеде претседавањето со Енергетската заедница за 2018 година.

На состанокот на Министерскиот совет на Енергетската заедница, македонскиот министер за економија Крешник Бекшети ги истакнал приоритетите во текот на македонското претседавање, како што се регионалната соработка во итни случаи за електрична енергија, со цел да се избегнат едностраните забрани за извоз, како и решавањето на регионалните спорови во рамки на Енергетската заедница.

– На состанокот на Министерскиот совет, министерот Бектеши го презеде претседавањето со Енергетската заедница за идната година, поточно за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 година, а пред Советот на министри ги истакна приоритетите во текот на македонското претседавање, меѓу кои дополнување на Договорот за основање на Енергетска заедница, целосно спроведување на Третиот енергетски пакет, особено раздвојување на операторите на преносните системи, електричната енергија и гасот кај сите договорни страни, спроведување на регионален Меморандум за разбирање склучен во рамки на WB6 за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија и балансирање, воведување на еднакви правила за издавање и признавање на лиценци и сл., се наведува во соопштението од Министерството за економија.

Состаноците на Министерскиот совет се одржуваат еднаш годишно и тоа на место коешто ќе го одреди земјата потписничка на Договорот која што во тој период претседава со Енергетската заедница, согласно ротирачки принцип.