Во Хрватска лани во просек биле вработени 1,6 милиони лица


Во периодот од јануари до декември 2023 година, во Хрватска во просек биле вработени милион и 603 илјади лица, а 104 илјади биле невработени, при што стапката на вработеност за лицата на возраст од 15 до 64 години изнесувала 65,7 отсто во тој период, а невработеноста е 6,2 отсто, покажуваат податоците на хрватската статистика.

Податоците од истражувањето на работната сила покажуваат дека во 2023 година во Хрватска имало 3.266 милиони работоспособни жители (над 15 години), од кои 1.603 милиони биле вработени, 104.000 невработени и 1.559 милиони неактивни.

Од вкупниот број вработени, 851 илјада биле мажи, а 752 илјади жени. Работеле 832.000 мажи на возраст од 15 до 64 години, а 19.000 мажи на возраст од 65 и повеќе години. Истовремено, во периодот од јануари до декември 2023 година, во просек биле вработени 12 илјади жени на возраст од 65 и повеќе години, а од нив 740 илјади на возраст од 15 до 64 години.

Кога се гледа вкупниот број на вработени, 1,386 милиони биле вработени кај други работодавачи, 203 илјади се самовработени, а 14 илјади работеле како помошни членови. Во исто време, на пример, минатата година во просек имало 142.000 самовработени мажи и 61.000 жени.

Според областите на дејност, лани најголем број вработени имало во преработувачката индустрија, во просек 270.000. Потоа следат трговијата на големо и мало со 227.000, образованието со 140.000, градежништвото со 120.000, здравствените и социјалните дејности со 117.000 итн.

Кога станува збор за невработените, според ланскиот просек, 15 илјади од нив барале работа 24 месеци или подолго. Според истражувањето на работната сила, невработени биле 104.000 лица, додека во евиденцијата на ЦЕС во 12-месечниот период имало во просек по 109.000. Истовремено, регистрираната стапка на невработеност изнесува 6,1 отсто.

Централното биро за статистика забележува дека податоците за 2023 година се проценети врз основа на резултатите од пописот од 2021 година, додека претходно објавените податоци се проценети врз основа на пописот од 2011 година, тие не се споредливи со податоците за претходните години. Со цел да се постигне конзистентност на податоците и да се овозможи нивна споредливост за 2023 година со веќе објавените податоци за претходните години, последователно ќе се изврши ревизија на податоците, така што податоците за претходните години ќе се усогласат со резултатите од Пописот од 2021 година со примена на методот на калибрација, напишаа тие.