Кисела Вода бара членови на управен и надзорен одбор за ЈП за стопанисување со спортски објекти


Општина Кисела Вода објавува jавен повик број за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови во управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски сали и спортски објекти Кисела Вода КВ Скопје.

Со цел транспарентно и ефикасно работење на ЈП Кисела Вода КВ Скопје, Општина Кисела Вода ги повикува сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите наведени во повикот да поднесат Пријава со соодветна документација до архивата на Општина Кисела Вода (ул.Петар Дељан бр.17- барака 6), најдоцна до 03 Април 2023 година, велат од локалната самоуправа. 

За сите дополнителни информации – лице за контакт:

Милена Ѓоргиевска- претседател на  Комисија-  тел.070/292 394

e-mail: [email protected]

Бојан Димковски – ВД директор на ЈП Кисела Вода КВ Скопје- тел:077/581 660

e-mail: [email protected]

Јавниот повик со потребните критериуми е поставен на веб страницата на Општина Кисела Вода на следниот линк.