Голема студија откри како гледањето спорт влијае на среќата и мозокот


Фото: Б. Грданоски

Гледањето спортски натпревари го зголемува искуството на благосостојба, ги активира местата во мозокот одговорни за наградување, па дури и ја зголемува густината на сивата материја во овие делови од мозокот на долг рок, според новата, мултиметодолошка студија.

Гледањето спорт оди подалеку од забава
За многу луѓе, спортот е извор на возбуда, задоволство и релаксација, а гледањето спорт, особено на големи собири, оди подалеку од обичната забава бидејќи поттикнува чувство на заедница и припадност. Ова чувство не само што прави гледачите да се чувствуваат добро, туку и му користи на општеството преку подобрување на здравјето, зголемување на продуктивноста и намалување на криминалот. Затоа, важно е во креирањето на политиките.

Фото: Б.Грданоски – Дочек на шампионите

Мултиметодолошки пристап
Но, авторите на новото истражување, објавено во списанието Sport Management Review, истакнуваат дека досегашните студии нудат само ограничени сознанија за врската помеѓу гледањето спорт и благосостојбата, иако позитивните ефекти од спортот се одамна познати.

Водачот на студијата Шинтаро Сато од Факултетот за спортски науки на Универзитетот Васеда во Јапонија објасни дека „значаен предизвик во истражувањето на благосостојбата е субјективната природа на методите за мерење, што може да доведе до пристрасни заклучоци“.

„Затоа, нашите студии се фокусираа и на субјективни и на објективни мерки на благосостојба“, истакна Сато.

За да го надминат овој проблем, јапонските научници спроведоа три студии користејќи три различни методи.

Тие комбинираа секундарна анализа на податоци, самоизвештаи на учесниците и мерки за сликање на невронските мрежи во мозокот.

Фото: Б.Грданоски – Дочек на шампионите

Искуството на благосостојба е поврзано со редовно гледање спорт
Во првата студија, научниците анализираа обемни, јавно достапни податоци за влијанието на гледањето спорт врз 20.000 жители на Јапонија. Резултатите ја потврдија добро воспоставената шема во која зголеменото искуство на благосостојба е поврзано со редовно гледање спортови.

Сепак, тоа истражување беше ограничено од неможноста да се обезбедат подлабоки увиди во врската помеѓу гледањето спорт и искуството на благосостојба.

Попопуларните спортови имаат поголем ефект
Во втората студија, онлајн анкета која имаше за цел да истражи дали врската помеѓу гледањето спорт и благосостојбата варира во зависност од видот на спортот, вклучи 208 учесници. Тие биле изложени на различни спортски видеа, а научниците ги проценувале нивните чувства на среќа пред и по гледањето.

Фото: Б. Грданоски

Резултатите покажаа дека широко прифатените спортови, како бејзбол или фудбал, имаат позначајно влијание врз зголемувањето на искуството на благосостојба отколку помалку популарните спортови како што е голфот.

Објективна потврда на задоволството
Во третата студија, авторите го примениле најреволуционерниот пристап. Во него, тие користеа техники за снимање на мозокот за да ги истражат промените во мозочната активност на 14 учесници за време и по гледањето спортови.

Резултатите покажаа дека гледањето спорт предизвикува активирање на нервните кола во мозокот одговорни за наградата. Активирањето на овие кругови е јасна потврда дека чувството на среќа или задоволство е реално, а не само субјективно искуство.

Зголемување на волуменот на сивата материја во мозокот
Она што беше особено интересно за тој дел од студијата е тоа што покажа дека поединците кои пријавиле дека гледаат спортови почесто имале поголем волумен на сивата материја во регионите поврзани со места за наградување, што сугерира дека редовното гледање спорт може постепено да предизвика промени во мозочните структури.

„Откривме дека гледањето спорт има позитивно влијание и на субјективните и на објективните мерки на благосостојба. Поттикнувањето структурни промени во системот за наградување на мозокот со текот на времето резултира со долгорочни придобивки за поединците… За оние кои сакаат да ја подобрат својата општа благосостојба, редовното гледање спортови, особено популарните како бејзбол или фудбал, може да послужи како ефективна медицина“, коментира проф. Сато.

Резултатите треба да ги информираат политиките
Новата студија има длабоки импликации и претставува значаен теоретски придонес во литературата за спортски менаџмент. Имено, додека претходната литература првенствено беше фокусирана на истражување меѓу љубителите на спортот, новата ја зема предвид пошироката, општата популација, вклучително и учесниците кои не се редовни гледачи на спортските натпревари.

Авторите веруваат дека нивното истражување затоа може значително да придонесе за практиката на спортски менаџмент и обликувањето на политиките за јавно здравје.