Извозот во првите десет месеци со раст од 16,9 проценти


Вкупната вредност на размената со странство во 10-те месеци од годинава изнесува 10.903.802 илјади американски долари. Во првите десет месеци од годинава извозот е во вредност од 4.657.736 илјади американски долари, а увозот 6.246.066 илјади американски долари.

Според објавените податоци на Државниот завод за статистика извозот бележи раст од 16,9 проценти во однос на тој период лани, а увозот 12,2 проценти.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 1.588.330 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз  изнесува 74,4 проценти.

Македонија во овие 10 месеци најмногу извезувала катализатори на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникел и облека.

Во овој период најмногу се увезувале платина и легури на платина, необработени или во прав, нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната енергија.

Најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија