MPB shpall konkurs për 39 vende pune me arsim të lartë dhe 8 me të mesëm

Ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë ka shpallur konkurs për punësim me të cilën kërkon të angazhojë gjithsej 39 persona.

Ekonomistë, juristë, persona me fakultet të mbatuar të sigurisë, persona me fakultet të mbaruar nga fusha kompjuterike janë profilet të cilat MPB kërkon ti punësojë.

Në vazhdim e keni bashkangjitur fotografinë në të cilën tregohen kushtet të cilat i kërkon MBP për ti punësuar në këta vende pune.