Граѓаните поседуваат 621 илјада парчиња оружје, само четвртина се регистрирани